Gunkan

Show More

Nigiri

Show More

Uramaki

Show More

Hosomaki & Futomaki

Show More

Temaki

Show More

Sushi Sets / Tartare / Carpaccio / Sashimi / Chirashi

Show More

Lei's Specialites

Show More

Vorspeisen

Show More

Suppen &

Thai Spezialitäten

Show More

The Mochi &

Dessert

Show More
© Copyright  www.mrlei.at  2020